ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING

1. ONDERWERP en DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden van het contract (hierna de "ALGEMENE VOORWAARDEN") bevatten de voorwaarden die gelden voor de levering van diensten die op deze site beschikbaar zijn (hierna de "Site").

De ALGEMENE VOORWAARDEN worden vastgesteld tussen u, als de eindgebruiker van de diensten (hierna: "U" of de "Gebruiker") en dhume onderneming Astro Corporation Ltd, met hoofdkantoor op 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta Company No. C90317 – VAT No. MT25911107 (hierna de "Onderneming" en samen met de Gebruiker, de "Partijen").

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN bevatten en reguleren de dienstverlening door de Onderneming aan de Gebruiker via de Site; zij overschrijven elke eerdere overeenkomst tussen de Partijen niet uitdrukkelijk vermeld of toegevoegd en vormen alle rechten en verplichtingen van de Onderneming en de Gebruiker. De Site is bedoeld om de Gebruiker te voorzien van recreatieve inhoud over de onderwerpen van de kunsten en profetische wetenschappen, esoterie, astrologie, numerologie, tarot en de studie van horoscopen.

1.2 In aanvulling op de voorwaarden en woorden die elders in deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn gedefinieerd, worden voor dezelfde doeleinden de volgende definities gedefinieerd:

"Oorzaken van Overmacht" bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, worden de volgende oorzaken als overmacht beschouwd onder de voorwaarden en voor de gevolgen van de ALGEMENE VOORWAARDEN: uitvallen, stakingen, algehele storing van alle vervoermiddelen, oorlogen, revoluties of andere militaire actie, overstromingen, branden, bliksem, explosies, ongelukken, elektrische stroomuitval, de onderbreking, storing of overbelasting van telefoon- of elektronische lijnen, vertragingen of storingen door derde-partij-leveranciers of andere gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van de Onderneming en die de correcte nakoming van de verplichtingen zoals uiteengezet in de ALGEMENE VOORWAARDEN ten aanzien van deze verhindert;

"Inhoud"                            alle informatie, gegevens, video, beeld, foto of tekst, verstuurd door de Onderneming aan de Gebruiker die deze heeft aangevraagd, nadat de Eerste Reading verzonden is, met het doel de dienst te verlenen;

"Datum van Uitvoering"     beschouwd als de datum van aanvaarding van deze ALGEMENE VOORWAARDEN door de Gebruiker;

"Partij"                               de Onderneming of de Gebruiker;

"Voorvertoning van de Inhoud" alle informatie, gegevens, video, beeld, foto of tekst, die periodiek door de Onderneming aan de Gebruiker gestuurd wordt, na toesturen van de Eerste Reading, die specifiek de prijs aangeeft die de Gebruiker aan de Onderneming moet betalen voor volledig gebruik van de Inhoud;

"Eerste Reading"                de informatie, gegevens, video's, afbeeldingen, foto's of teksten die door de Onderneming gratis naar de Gebruiker worden verstuurd na de registratie van de Gebruiker op de Site;

"Registratie"                       het proces waarbij de Gebruiker zich registreert voor de Dienstverlening die door de Onderneming worden geleverd;

"Dienstverlening"               de Dienstverlening die door de Onderneming aan de Gebruiker die de registratie heeft voltooid, wordt aangeboden, op de wijze zoals uiteengezet in artikel 3 hieronder.

1.3 Termen in het enkelvoud gelden ook in het meervoud en omgekeerd. Termen in het mannelijk zijn ook van toepassing op het vrouwelijk en neutraal, indien van toepassing, en vice versa. 

1.4. Elke verwijzing, uitdrukkelijk of impliciet, naar enige statuten of wettelijke bepalingen wordt beschouwd als een verwijzing naar een dergelijke statuten of wettelijke bepalingen zoals gewijzigd bij andere bepalingen (vóór of na de datum van overeenstemming van deze ALGEMENE VOORWAARDEN) en omvat elke bepaling, decreet, verordening, resolutie of andere vorm van afgeleid recht die voortvloeit uit deze statuten of wettelijke bepalingen. 

1.5. De titels van de artikelen zijn uitsluitend voor het gemak aangegeven en hebben geen invloed op de interpretatie van deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

2. SLUITEN VAN HET CONTRACT

Wij informeren u dat door te klikken op de knop "Ik verzoek mijn gratis reading" bij het registreren op de Site of op een of andere manier gebruik te maken van de Dienstverlening, verklaart u dat u deze ALGEMENE VOORWAARDEN hebt gelezen en er uitdrukkelijk akkoord mee bent gegaan. Registratie op de Site en de ontvangst van de Eerste Reading zijn geheel gratis (met uitzondering van de kosten van de benodigde apparatuur - computers, toepassingen en telecommunicatie - en de kosten van een Internetverbinding, die worden gedragen door de Gebruiker op basis van de economische voorwaarden die met zijn exploitant zijn vastgesteld). Elke verdere Inhoud en verschillend van de Eerste Reading is echter onderhevig aan betaling. De Gebruiker kan deze Inhoud bekijken op de wijze zoals beschreven in artikel 3 hieronder. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en condities van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik van de Dienstverlening te maken en de Website te verlaten.

3. DE DIENSTVERLENING VAN DE ONDERNEMING

3.1 De Gebruiker dient het registratieproces op de Website te voltooien door de gevraagde gegevens in te voeren. De Eerste Reading zal naar de Gebruiker worden verstuurd op het tijdens de registratie aangegeven e-mailadres. Nadat de Gebruiker zijn Eerste Reading heeft ontvangen, zal de Onderneming, periodiek en volgens zijn unilateraal beslist tijdschema, een Voortoning van de Inhoud aan de Gebruiker verzenden. De Gebruiker die de Voorvertoning van de Inhoud ontvangt, is vrij, zonder relatie en/of tijdslimiet, om te beslissen of hij de Inhoud zal kopen.

3.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij de Dienstverlening slechts kan gebruiken en in het bijzonder de Eerste Reading ontvangen, nadat hij het registratieproces heeft voltooid. Elk gebruik van de Inhoud door de Gebruiker na de Eerste Reading wordt in rekening gebracht. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij alleen in staat zullen zijn om de Inhoud te gebruiken bij de aankoop van de Inhoud tegen de prijs aangegeven in het Voorvertoning van de Inhoud.

3.3 De prijs van de Inhoud en de beschikbare methoden om de prijs van de Inhoud te betalen (in een of meerdere termijnen) worden specifiek vermeld in de Voorvertoning van de Inhoud. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt om verschillende prijzen en/of Gratis Inhoud voor te stellen aan bepaalde categorieën Gebruikers, of tijdens speciale commerciële promoties die kunnen worden uitgevaardigd. In alle gevallen worden de prijs en de betalingsmethoden voor de diverse Inhoud specifiek vermeld in elke Voorvertoning van de Inhoud die door de Ondernening naar de Gebruiker wordt verstuurd.

3.4 Door de aankoop van de Inhoud op de diverse specifieke manieren zoals vermeld in de Voorvertoning van de Inhoud, verklaart de Gebruiker dat hij alle informatie die hij in de Voorvertonig van de Inhoud en/of tijdens de aankoopprocedure heeft gelezen, en dat hij de ALGEMENE VOORWAARDEN volledig aanvaardt en met name de in dit artikel bedoelde betalingsvoorwaarden.

3.4.1. Als de Gebruiker, na ontvangst van de Voorvertoning van de Inhoud, besluit om de Inhoud te kopen, zal hij worden verplicht te betalen met een creditcard en/of een ander soortgelijk elektronisch betaalmiddel dat van tijd tot tijd wordt geïmplementeerd door de Onderneming. Om betalingen per creditcard te kunnen doen moet de Gebruiker de nodige betalingsgegevens invullen, inclusief de details, contacten en factureringsgegevens. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat betalingen en elk beheer van de gegevens die nodig zijn voor deze betalingen, volledig worden beheerd door een partnerbedrijf dat gescheiden is van de Onderneming (hierna "Payment Gateway") met hun algemene voorwaarden.

3.4.2. In gevallen waarin de betaling met een creditcard wordt gedaan, verbindt de Payment Gateway zich om het bedrag van de voltooide aankoop van de Inhoud te betalen op hetzelfde moment als de online transactie gedaan is. Het gerelateerde bedrag wordt in rekening gebracht op de creditcard van de Gebruiker op het moment van aankoop.

In gevallen waarin de bestelling wordt geannuleerd of gevallen waarin de bestelling niet door de Onderneming aanvaard wordt, wordt de annulering van de transactie en de vrijgave van het betrokken bedrag onmiddellijk door de Onderneming worden aangevraagd. De tijden van vrijgeving voor sommige soorten kaarten zijn uitsluitend afhankelijk van de Payment Gateway-systeem en kunnen mogelijk niet vrijkomen tot hun natuurlijke vervaldatum (24 dagen na de autorisatiedatum). Zodra de transactie is geannuleerd, erkent en aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat de Onderneming onder geen beding aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door vertraging bij het niet vrijgeven van het bedrag door de Payment Gateway.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen van de Gebruiker (bijv. identificatiedocumenten) of kopieën van documenten waaruit de eigendom van de gebruikte creditcard blijkt. Bij afwezigheid van de vereiste documentatie behoudt de Onderneming het recht om de betaling te weigeren.

Op geen enkel moment tijdens het aankoopproces zal de Onderneming in staat zijn om de informatie met betrekking tot de creditcard van de Gebruiker te zien, die rechtstreeks wordt verzonden via een beveiligde verbinding naar de Payment Gatewaysite die de transactie beheert. Deze gegevens zullen niet worden bewaard in computerbestanden van de Onderneming. In geen geval kan de Onderneming aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus of oneigenlijk gebruik van creditcards door derden bij betaling.

3.5 Het herroepingsrecht van de Gebruiker. Na aankoop en ontvangst van de Inhoud per e-mail, heeft de Gebruiker 14 dagen vanaf de dag dat hij de Inhoud heeft ontvangen, om de Onderneming te informeren over zijn wens om de specifieke aangekochte Inhoud te weigeren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Gebruiker de Onderneming via de in artikel 13.6 bedoelde contactgegevens te informeren, zonder dat daarvoor enige rechtvaardiging nodig is. In het geval van het herroepingsrecht bedoeld in dit artikel 3.5 wordt uitgeoefend, zal de Onderneming de Gebruiker alle betalingen vergoeden die betrokken zijn bij de aankoop van de Inhoud waarvoor de Gebruiker zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Onderneming werd ingelicht over de beslissing van de Gebruiker om de aankoop van de Inhoud te weigeren. Deze restituties worden gemaakt met dezelfde betalingsmethode die de Gebruiker voor de initiële transactie heeft gebruikt. In ieder geval garandeert de Onderneming dat de Gebruiker geen kosten zal hebben als gevolg van deze terugbetaling.

3.6 Indien de Gebruiker een consument is (d.w.z. een persoon die de Registratie heeft voltooid voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zonder vermelding van een BTW-nummer als omschreven in artikel 3, lid 1, letter a) van het wetgevingsdecreet 206/2005 – hierna de Consument"), zodra de online aankoopprocedure is voltooid, zal de Onderneming verantwoordelijk zijn voor het verzenden van, onder meer, de link naar deze ALGEMENE VOORWAARDEN via e-mail, die de Gebruiker zou moeten afdrukken, opslaan en anderszins bewaren, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige Consumentencode.

3.7 De Gebruiker moet beschikken over de vaardigheden, apparatuur en toepassingen die nodig zijn om het Internet of, in voorkomend geval, de Internet- en telefoondienst te gebruiken en erkent dat de kenmerken en beperkingen van het Internet het mogelijk maken de bescherming te waarborgen, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten op het Internet. Onder deze omstandigheden garandeert de Onderneming niet dat de geleverde dienstverlening zonder onderbreking of verstoring zal functioneren. In het bijzonder kan het gebruik tijdelijk worden onderbroken om redenen met betrekking tot onderhoud, actualisering, technische verbetering, wijziging van de Inhoud of de daarmee samenhangende indiening procedures. Voor zover mogelijk, zal de Onderneming Gebruikers vooraf informeren  over onderhoud of de uitvoering van aanpassingen.

Evenzo kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onvermogen om toegang of slechte gebruiksvoorwaarden van de Site die te wijten zijn aan een ongeschikt apparaat, storingen door de provider van de Gebruiker, verkeer op het Internetnetwerk of een andere reden buiten de controle van de Onderneming.

3.7 De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik van de Site en het e-mailadres dat tijdens de registratie is aangegeven, zodat de Onderneming belangrijke mededelingen kan verzenden. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat, indien de contactgegevens die hij aan de Onderneming verstrekt, niet worden bijgewerkt, hij de bovengenoemde mededelingen niet kan ontvangen.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Onderneming via e-mail advertenties kan verzenden naar het adres dat ze tijdens de registratie hebben opgegeven. De Gebruiker stemt ermee in zijn contactgegevens actueel te houden.

3.8 Het recht van de Onderneming om Dienstverlening op te schorten. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat in geval van schending van de wet, van de rechten van derden of van deze ALGEMENE VOORWAARDEN door de Gebruiker, de Onderneming volledig vrij is om de levering van de Dienstverlening aan die Gebruiker op te schorten of te beëindigen, voorkomen dat de Gebruiker toegang tot de Site heeft of andere nuttige actie ondernemen om de huidige of potentiële rechten en belangen van de Onderneming te beschermen. Daarnaast behoudt de Onderneming zich het recht voor om de account van elke Gebruiker die niet is bevestigd of die niet is gebruikt voor langer dan zes maanden te annuleren. De Onderneming is niet verplicht om informatie of Inhoud te publiceren en heeft het recht om deze naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te verwijderen. De Onderneming behoudt zich ook het recht voor om het profiel van elke Gebruiker willekeurig te deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving.

3.9 De Onderneming kan niet garanderen dat de informatie, Inhoud en Voorvertoning van de Inhoud die de Gebruiker heeft ontvangen in het kader van de levering van de Dienstverlening, behouden of weergegeven blijft. De Onderneming kan Dienstverlening wijzigen, opschorten of beëindigen of mogelijk wijzigen en aanpassen naar eigen goeddunken. Voor zover dit door de wet is toegestaan, zijn deze wijzigingen van kracht zodra de Gebruiker is aangemeld.

4. VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verklaart en garandeert: 

  1. de ALGEMENE VOORWAARDEN te hebben gelezen en begrepen;
  2. om meerderjarig te zijn, de capaciteit te hebben te handelen en juridisch bindende contracten te ondertekenen;         
  3. correcte en waarheidsgetrouwe informatie tijdens de Registratie te hebben verstrekt en dat, voor de gehele duur van de relatie gecreërd met de ondertekening van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, om alle toepasselijke wetten te respecteren en de Dienstverlening die door de Onderneming wordt verstrekt, niet ter beschikking van derden te stellen;
  4. zich te onthouden van het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen en anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden van de Site, en/of de Inhoud en/of een deel daarvan, noch te reproduceren of gebruik van de  handelsmerken en logo’s van de Onderneming op enigerlei wijze;
  5. zich te onthouden van direct en/of indirect gebruik van de Dienstverlening of de Website op enigerlei wijze die tegen de wet is of die niet voldoet aan de bepalingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN of op de Website;
  6. geen software of andere automatische of handmatige mechanismen gebruiken om de pagina's van de Site of de Inhoud ervan te kopiëren of te openen. 

5. AANSPRAKELIJKHEID - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN GUNSTE VAN DE ONDERNEMING

5.1 De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat:

  1. de Site is niet bedoeld om professionele medische, juridische, zakelijke, commerciële, fiscale, en/of aanverwante adviezen, enz. te verstrekken. Geen dienst en/of gepersonaliseerde adviezen worden aangeboden via de Website en/of door een dienst aangeboden door de Onderneming;
  2. de Site biedt recreatieve inhoud op de onderwerpen van de kunsten en profetische wetenschappen, esoterie, astrologie, numerologie, tarot en de studie van horoscopen.
  3. de Onderneming garandeert niet dat wat wordt beschreven, aangegeven en/of hypothetisch wordt aangegeven in de Inhoud op enigerlei wijze waar, haalbaar en/of reëel is;
  4. de Onderneming is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de acties die door Gebruikers worden ondernomen en die op enigerlei wijze, direct of indirect, verbonden kunnen zijn met het lezen van de Inhoud en/of het gebruik van de Dienstverlening. Alle acties dienen uitsluitend aan de Gebruikers zelf te worden toegerekend en de Onderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke negatieve gevolgen, verliezen en/of schade voortvloeiend uit persoonlijke, juridische, fiscale en/of gerelateerde keuzes die kunnen worden gemaakt (en/ of niet gemaakt) door de Gebruikers van de Site als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening. 

5.2 Behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid erkent en aanvaardt de Gebruiker, voor zover maximaal toegestaan door de wet, dat de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor de Gebruiker voor enige schade, verlies, kosten, lasten of onkosten, hetzij direct of indirect , met inbegrip van eventuele juridische kosten die door de Gebruiker zijn geleden en/of gemaakt in verband met de door de Onderneming verleende Dienstverlening overeenkomstig de ALGEMENE VOORWAARDEN. Daarom kan de Gebruiker geen schadevergoeding van de Onderneming vragen voor schade die is geleden in verband met de Dienstverlening of de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie en/of materialen die via de Dienst worden ontvangen. De Onderneming zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Dienstverlening in het geval dat dergelijke vertragingen of storingen voortvloeien uit oorzaken van Overmacht.

5.3 De Onderneming is niet noodzakelijkerwijs verbonden met een van de websites die aan op de Site zijn gekoppeld en/of binnen de Inhoud en is niet op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de Inhoud van genoemde websites. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van de Gebruikers en deze sites zijn toegankelijk voor de Gebruikers op eigen risico. Een link naar een andere website op de Site en/of in de Inhoud impliceert niet dat de Onderneming deze website op enigerlei wijze goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt  of enige controle heeft over een element van de inhoud van de genoemde website.

6. PRIVACY

De Onderneming respecteert en beschermt de privacy van zijn Gebruikers. De Onderneming gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of verzendt commerciële communicatie en/of directe verkoop zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker te hebben ontvangen. De Gebruiker aanvaardt dat de Onderneming het recht heeft om alle door hen verstrekte informatie te openen, op te slaan, te gebruiken en te verwerken, in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

7. OVERDRACHT 

De Gebruiker mag de onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.  De Onderneming kan op elk moment deze ALGEMENE VOORWAARDEN geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. 

8. DUUR EN VOORTBESTAAN VAN CLAUSULES 

8.1 Deze ALGEMENE VOORWAARDEN treden in werking op de Datum van Uitvoering en blijven van kracht gedurende een periode van 1 (één) jaar vanaf die datum. Zij worden automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van één jaar, tenzij één Partij aan de Wederpartij door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging de intentie heeft om de ALGEMENE VOORWAARDEN niet te verlengen ten minste 30 (dertig) dagen voorafgaand aan het verstrijken van elke periode.

8.2 De volgende clausules van de algemene voorwaarden blijven geldig en effectief, zelfs na het sluiten van deze algemene voorwaarden: artikel 4, (Verklaringen en garanties van de Gebruiker); artikel 5, (Aansprakelijkheid - beperking van aansprakelijkheid ten gunste van de Onderneming); artikel 11, (Toepasselijk recht en jurisdictie); Artikel 13, (Algemene Voorwaarden).

9. INTREKKING

Elke Partij kan zich op elk ogenblik van deze ALGEMENE VOORWAARDEN terugtrekken door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij die ten minste 15 (vijftien) dagen van tevoren wordt gegeven. Ook in geval van intrekking behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Accountvan de Gebruiker de annuleren of op te schorten.

10. BEËINDIGING 

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze voorschriften, behoudt de Onderneming, in geval van schending van deze ALGEMENE VOORWAARDEN het recht om de registratie te schorsen of het contract zonder voorafgaande kennisgeving en/of om juridische stappen te ondernemen tegen de Gebruiker. 

Deze beëindiging zal volledig van toepassing zijn en zal niet van invloed op het recht van de Onderneming om te handelen tegen de Gebruiker of degenen die namens hem handelen om schadevergoeding te vragen voor enige geleden door het oneigenlijk gebruik van de dienst. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van de beëindiging of bevestiging van de beëindiging van het contract per e-mail. Alle gegevens met betrekking tot de Gebruiker zullen onmiddellijk worden geschrapt op uitdrukkelijk verzoek of binnen de termijn die door de Italiaanse en internationale wetgeving voor de opslag van persoonsgegevens. 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

11.1 Deze ALGEMENE VOORWAARDEN vallen onder het Engelse recht. 

11.2 Onder voorbehoud van de bestaande consumentenbescherming vastgesteld in het gebied van jurisdictie, zal elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze ALGEMENE VOORWAARDEN en/of iets in verband met deze ALGEMENE VOORWAARDEN onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de rechtbanken in Londen, met uitsluiting van een andere concurrent of alternatieve rechtbank.

12. AMENDEMENTEN 

In het geval het nodig zou zijn om de dienstverlening aan te passen aan de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die zijn uitgevaardigd, om veiligheidsmaatregelen te treffen die noodzakelijk worden om de Dienstverlening te optimaliseren of om de kenmerken van de dienstverlening te verbeteren, behoudt de Onderneming zich het recht voor om deze ALGEMENE VOORWAARDEN te allen tijde bij te werken of te wijzigen. De Onderneming zal de wijzigingen die hebben plaatsgevonden rechtstreeks via e-mail meedelen.  De wijzigingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN zullen automatisch geldig en effectief zijn vanaf de tiende dag na de datum van verzending per e-mail en worden geacht door de Gebruiker aanvaard te worden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het zijn verantwoordelijkheid is om periodiek de ALGEMENE VOORWAARDEN-pagina van de Website te raadplegen om te controleren of er updates zijn. In het geval van wijzigingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN, heeft de Gebruiker nog steeds het herroepingsrecht, die hij op elk moment kunnen uitoefenen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Onderneming. 

13. ALGEMENE VOORWAARDEN 

13.1 Elke tolerantie van de Onderneming met betrekking tot gedrag van Gebruikers die in strijd is met enige bepaling van de ALGEMENE VOORWAARDEN, vormt geen afwijzing van de rechten die voortvloeien uit de geschonden bepaling, noch het recht om de correcte nakoming van alle bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN. 

13.2 Falen of vertraging bij de uitoefening van een recht van de Onerneming op grond van de ALGEMENE VOORWAARDEN impliceert niet dat er afstand van gedaan wordt.

13.3 De ALGEMENE VOORWAARDEN bevatten de algemene overeenkomst die de Partijen hebben overeengekomen over hun onderwerp en prevaleren boven alle eerdere mededelingen of verklaringen, alsmede de overeenkomsten en regelingen, zowel mondeling als schriftelijk, overeengekomen door de Partijen.

13.4 Indien een termijn of andere bepaling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven alle andere voorwaarden en bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN volledig geldig en effectief. In geval van annulering of nietigheid van een termijn of bepaling op grond van nietigheid, in tegenstelling tot dwingende of niet-afdwingbare regels, verbinden de Partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om deze ALGEMENE VOORWAARDEN zodanig te wijzigen dat, zo goed mogelijk, de oorspronkelijke intentie van de Partijen om zo goed mogelijk te voldoen aan de daarin vervatte verbintenissen.

13.5 De Onderneming en de Gebruikers handelen in volledige autonomie en onafhankelijkheid. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN geven geen aanleiding tot een relatie die kan worden beschouwd als een samenwerking, agentschap, vereniging, bemiddeling of ondergeschikte tewerkstelling.

13.6 Elke mededeling van de ene Partij naar de andere onder de ALGEMENE VOORWAARDEN moet hetzij per aangetekende post of per e-mail (met een kennisgeving van ontvangst) op de volgende adressen:

aan de Onderneming: e-mail: privacym-nl@astrocorporation.net;

aan de Gebruiker:?op het e-mailadres dat aan de Onderneming verstrekt tijdens de registratie.

 

Los je problemen op met een

persoonlijke, snelle en gratis reading.

Heb je het even moeilijk?

Maken emotionele, familiare, professionele of financiële problemen dat je je eenzaam en hopeloos voelt?
Met haar ervaring, professionaliteit en vertrouwelijkheid, kan Miranda je helpen sereniteit, liefde en rijkdom te vinden.

Vraag nu je gratis en vertrouwelijke reading aan.

Binnen slechts 48 uur ontvang je een gratis gepersonaliseerde studie om duidelijk inzicht in je heden te krijgen en exact je toekomst te weten.