Privacy-informatie voor gebruikers

Astro Corporation Ltd, met wettelijke zetel in 6, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta Company No. C90317 – VAT No. MT25911107 (vervolgens, “Verwerker”), eigenaar van de website https://medium-miranda.com (vervolgens de “Website”), de verwerker van persoonsgegevens van de gebruikers die de website bezoeken en hier geregistreerd zijn (vervolgens “Gebruikers”) verstrekt bij deze privacy-informatie overeenkomstig art. 13 van de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (vervolgens “Verordening” of “Toepasselijke norm”).

Deze website en de services die eventueel via de website aangeboden worden, zijn bestemd voor mensen die achttien jaar of ouder zijn. De Verwerker verzamelt geen persoonsgegevens van mensen die jonger dan 18 jaar zijn. Op verzoek van de Gebruikers zal de Verwerker onmiddellijk alle persoonsgegevens verwijderen die ongewenst verzameld zijn en betrekking hebben op mensen die jonger dan 18 jaar zijn.

De Verwerker schenkt maximale aandacht aan het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens van diens Gebruikers. Voor informatie m.b.t. deze privacy-informatie kunnen de gebruikers op elk moment op de onderstaande wijzen contact opnemen met de Verwerker:

  • Door een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te sturen naar de wettelijke zetel van de Verwerker 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta;
  • Door een e-mail te sturen privacym-nl@astrocorporation.net

De Verwerker heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangewezen aangezien hij/zij niet hiertoe verplicht is volgens art. 37 van de Verordening.

1. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens van de gebruikers worden op legale wijze voor de volgende doeleinden door de Verwerker verwerkt overeenkomstig art. 6 van de Verordening:

  1. contractuele plichten en aanbieden van services, om het navigeren binnen de website mogelijk te maken, ofwel voor de uitvoering van de algemene voorwaarden die tijdens de aanvraag van de service door de Gebruiker aanvaard zijn en om de specifieke aanvragen van de Gebruiker te kunnen beantwoorden. De gegevens van de gebruiker die door de Verwerker voor het aanbieden van de service verzameld worden, omvatten: de voor- en achternaam, de geboortedatum en het geboortetijdstip, het e-mailadres, alsmede de persoonsgegevens van de gebruiker die eventueel en vrijwillig in het deel van de Website worden gepubliceerd. De Verwerker zal de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend gebruiken om de identiteit van de Gebruiker vast te stellen (ook via de validatie van het e-mailadres), om mogelijke zwendel of misbruik te vermijden en zal uitsluitend contact opnemen met de Gebruiker voor redenen die aan de service verbonden zijn (bijv. het verzenden van mededelingen over de services die op de Website aangeboden worden), tenzij de Gebruiker ervoor kiest om de Verwerker specifiek toestemming te geven voor de verwerking van diens gegevens voor de andere doeleinden die in de volgende paragrafen beschreven zijn. De Verwerker zal in geen enkel geval de persoonsgegevens van de Gebruikers voor andere Gebruikers en/of derden toegankelijk maken, behoudens hetgeen verderop in deze privacy-informatie is voorzien.
  1. administratieve en boekhoudkundige doeleinden, ofwel voor de verrichting van administratieve, boekhoudkundige, financiële en organisatorische activiteiten, zoals interne organisatorische activiteiten en activiteiten die voor de naleving van de (pre)contractuele plichten nodig zijn;
  1. wettelijke plichten, ofwel voor de naleving van de plichten die door de wet, een autoriteit, een verordening of de Europese norm zijn voorzien.

De verstrekking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is niet verplicht maar is nodig aangezien de Gebruiker niet binnen de website kan navigeren, zich niet op de Website kan registreren en geen gebruik kan maken van de services die door de Verwerker op de Website aangeboden worden als hij/zij de gegevens niet verstrekt.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de verrichting van de doeleinden die in deze paragraaf 1 zijn beschreven, zijn met een sterretje in het formulier op de Website aangegeven.

2. Overige doeleinden van de verwerking: marketing (verzending van reclamemateriaal, directe verkoop en commerciële communicatie)

Met de vrijwillige toestemming van de Gebruiker kunnen bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker (d.w.z. de voor- en achternaam, het e-mailadres ….) door de Verwerker worden verwerkt voor marketingdoeleinden (verzending van reclamemateriaal, directe verkoop en commerciële communicatie), ofwel zodat de Verwerker via e-mail contact kan opnemen met de Gebruiker om de Gebruiker de aankoop van producten en/of services van de Verwerker en/of derden, aanbiedingen, promoties en commerciële gelegenheden voor te stellen.

De mogelijkheid om de service te ontvangen zal op geen enkele wijze worden benadeeld als deze toestemming niet wordt gegeven.

Wanneer de Gebruiker echter toestemming geeft, kan hij/zij op elk moment deze toestemming intrekken door op de wijzen beschreven in de volgende paragraaf 5 een aanvraag daarvoor bij de Verwerker in te dienen.

De Gebruiker kan bovendien eenvoudig de verzending van promotionele communicaties via e-mail weigeren door op de specifieke link voor het intrekken van diens toestemming, welke in elke promotionele e-mail is opgenomen, te klikken.

De Verwerker informeert dat het wegens technische en operationele redenen (bijv. de opstelling van contactlijsten die voltooid is voordat de Verwerker de aanvraag voor de weigering ontvangen heeft) mogelijk is dat de Gebruiker nog een aantal promotionele berichten zal ontvangen nadat hij/zij diens recht op de verzending van promotionele communicaties via e-mail heeft doen gelden. Als de Gebruiker 48 uur nadat hij/zij diens recht op verzet heeft doen gelden nog altijd promotionele berichten ontvangt, dient hij/zij de Verwerker over het probleem in te lichten via de contactgegevens die in de volgende paragraaf 5 zijn gegeven.

3. Verwerkingsmethode en bewaartijd van de gegevens

De Verwerker zal de persoonsgegevens van de Gebruikers met handmatige en digitale middelen verwerken, a.d.h.v. logica die strikt aan de doeleinden zijn verbonden. Dit zal op dergelijke wijze gebeuren dat de veiligheid en geheimhouding ervan worden gewaarborgd.

De persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website zullen bewaard worden zolang nodig is om de primaire doeleinden beschreven in de vorige paragraaf 1 te kunnen verrichten, of volgens hetgeen nodig is voor de burgerrechtelijke bescherming van de interesses van de Gebruikers en de Verwerker.

4. Communicatiegebied en bekendmaking van de gegevens

De werknemers en/of medewerkers van de Verwerker die de Website beheren kunnen kennis vernemen van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze figuren zijn formeel door de Verwerker voor de verwerking aangewezen. Ze zullen de gegevens van de Gebruiker uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit informatieblad zijn beschreven en zullen dit doen in naleving van de Toepasselijke Norm.

Derden die de persoonsgegevens in naam van de Verwerker verwerken als zijnde “Externe Verwerkingsverantwoordelijken”, zoals bijvoorbeeld leveranciers van IT-services en logistieke diensten die voor de werking van de Website nodig zijn, leveranciers van outsourcing of cloud computing services, professionals en adviseurs, kunnen tevens kennis vernemen van de persoonsgegevens van de Gebruikers.

De Gebruikers hebben recht op het verkrijgen van de lijst van eventuele verwerkingsverantwoordelijken die door de Verwerker zijn aangewezen door hiervoor bij de Verwerker een aanvraag in te dienen op de wijzen die zijn beschreven in de volgende paragraaf 5.

5. Rechten van de Betrokkenen

De Gebruikers kunnen de rechten van de Toepasselijke Norm doen gelden door op de volgende wijzen contact op te nemen met de Verwerker:

  • Door een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te sturen naar de wettelijke zetel van de Verwerker 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta;
  • Door een e-mail te sturen naar het adres privacym-nl@astrocorporation.net

In overeenstemming met de Toepasselijke Norm informeert de Verwerker dat de Gebruikers recht hebben op het ontvangen van de aanduiding (i) van de oorsprong van hun persoonsgegevens; (ii) de doeleinden en methodes van de verwerking; (iii) de logica die toegepast wordt wanneer de verwerking met digitale middelen wordt verricht; (iv) de identificatiegegevens van de verwerker en de verantwoordelijken; (v) de figuren of categorieën figuren waar de persoonsgegevens aan kunnen worden gecommuniceerd of er, in de hoedanigheid van verantwoordelijken of aangewezen personen, kennis van kunnen vernemen.

Bovendien hebben de Gebruikers rechts op:

a) het inzien, bijwerken, corrigeren, ofwel, indien ze hierin geïnteresseerd zijn, aanvullen van de gegevens;

b) het wissen, anoniem maken of blokkeren van de gegevens die in strijd met de wet verwerkt worden, waaronder gegevens die niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en later verwerkt zijn;

c) het bewijs dat de handelingen beschreven in de punten a) en b) bekend zijn gemaakt, ook betreffende hun inhoud, bij iedereen waaraan de gegevens bekendgemaakt of verspreid zijn, m.u.v. de gevallen dat dit niet mogelijk is of dat hiervoor middelen moeten worden gebruikt die proportioneel niet met het beschermde recht overeenkomen.

Bovendien hebben de Gebruikers:

a) het recht om de toestemming op elk moment in te trekken als de verwerking op hun toestemming is gebaseerd;

b) het recht op de draagbaarheid van de gegevens (recht om alle persoonsgegevens die hun betreffen te ontvangen in een gestructureerd formaat voor algemeen gebruik dat door een automatisch apparaat gelezen kan worden), het recht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op het wissen (“recht op eliminatie”) ervan;

c) het recht om verzet te bieden tegen:

i) gedeeltelijk of in zijn geheel tegen de verwerking van persoonsgegevens, mits dit aan de reden van de inzameling ervan is verbonden;

ii) gedeeltelijk of in zijn geheel tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens voor de verzending van reclamemateriaal of directe verkoop of de verrichting van marktonderzoeken of commerciële communicatie;

iii) als gegevens verwerkt zijn voor directe marketingdoeleinden, op elk moment, tegen de verwerking van hun gegevens voor dat doeleinde, waaronder profilering in een mate die aan de directe marketing is verbonden.

d) als de verwerking van hun gegevens volgens hun in strijd met de Verordening gebeurt, het recht om een klacht in te dienen bij een Controleautoriteit (in de lidstaat waar hij/zij woonachtig is, werkt of waarin de vermeende schending heef plaatsgevonden).

De Verwerker is niet aansprakelijk voor de bijwerking van alle links die in dit informatieblad zichtbaar zijn. De Gebruikers erkennen en accepteren dat ze altijd het document en/of het deel van de websites die door deze links opgeroepen worden moeten raadplegen als een link niet werkt en/of is bijgewerkt. 

Los je problemen op met een

persoonlijke, snelle en gratis reading.

Heb je het even moeilijk?

Maken emotionele, familiare, professionele of financiële problemen dat je je eenzaam en hopeloos voelt?
Met haar ervaring, professionaliteit en vertrouwelijkheid, kan Miranda je helpen sereniteit, liefde en rijkdom te vinden.

Vraag nu je gratis en vertrouwelijke reading aan.

Binnen slechts 48 uur ontvang je een gratis gepersonaliseerde studie om duidelijk inzicht in je heden te krijgen en exact je toekomst te weten.